Pravidlá používania

Ak nie je uvedené inak, mnohé informácie, obchodné názvy a značky uvedené na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Gedeon Richter Slovakia a podliehajú ochrane autorských práv. Obsah tohto webu môžu byť použitý len na súkromné účely za podmienky, že takto získané materiály použije výhradne na tento účel a nijako nebude zasahovať do obsahu či podnikať akýkoľvek iný zásah do autorských práv. Obsah nesmie byť kopírovaný pre komerčné využitie alebo distribúciu, ani nesmie byť upravovaný a/alebo premiestňovaný na iné webové stránky. Žiadna tretia strana nemôže odkazovať na tieto internetové stránky bez predchádzajúceho súhlasu Gedeon Richter.